KALENDERNYTT  ISSN 1403-1531  Sidan publicerad *<*w 2008-02-15  Uppdaterad *<3x 2009-01-01  KONTAKT
 

 
 
 
 
 

Med anledning av Kalendernytts tioårsjubileum:

EN ANSPRÅKSLÖS HYPOTES OM MATERIENS INNERSTA NATUR

Jag började med att konstruera denna lilla tabell utifrån fysikvetenskapliga fakta - de materiepartiklar som man vet är de enda som bygger upp all vanlig materia:
 
 Partikel  Antal tredjedelsladdningar*  Tecken
 Neutrino  0  +  **
 Nerkvark  1  -
 Uppkvark  2  +
 Elektron  3  -
   * på samma sätt som protonens och neutronens laddning förklarats med kvarkar, skulle man rent matematiskt kunna förklara alla kvarkars och leptoners laddning med niondedelsladdningar
 ** rättare sagt; inget tecken skrivs ut, vilket brukar betyda plus

Märk alltså serien 0-1-2-3 och serien av ständigt om än kortvarigt växlande tecken. Härav kan vi konstatera som ett faktum(om än av diskutabelt intresse) att udda antal motsvaras av minustecken och jämnt antal av plustecken. Ett annat faktum är att inom matematiken blir två minustecken ett plustecken medan två plustecken blir fortfarande ett plustecken. Vidare är den enkla enheten 1 i tabellen försedd med ett minustecken.

Om naturen strävar efter att återgå till det enklaste så skulle den kanske föredra udda framför jämnt antal om det enklaste motsvaras av det udda antalet 1. Detta skulle i så fall förklara varför elektriska laddningar repellerar varann om de har samma tecken (jämnt plus jämnt blir jämnt och udda plus udda blir jämnt) men attraherar varann om de har olika tecken (jämnt plus udda blir udda). De elektriska laddningarna skulle i så fall reduceras till ett enda slag, nämligen vad vi brukar kalla negativa och beteckna -1/3 .

Antag nu att allt skulle vara uppbyggt av två slags enheter; en enhet av förtätad energi och en enhet av tomrum, liksom alla tal kan skrivas binärt med enbart ettor och nollor(trots att nollan inte har något värde) i olika konstellationer där den ordning i vilken de sammanfogas avgör resultatet. Det finns då bara en enda konkret enhet, vilken även den kan reduceras till begreppet energi (som man kan betrakta som abstrakt t ex lägesenergi och omsättning av sådan). Enheten av tomrum är ju frånvaron av energi. På detta sätt skulle man i så fall kunna förklara hur allt mångformigt konkret kan uppstå ur ett enda enformigt abstrakt. Även förklaringsmodellen är abstrakt dvs matematisk.

Observera att detta inte är någon fysikvetenskaplig teori utan en begränsad filosofisk hypotes som bl a inte förklarar kraftbärarna och vars främsta värde kanske är 'brainstormingmässigt' dvs en dålig idé som kan ge någon annan ett uppslag till en god idé.
 

Fredrik Flink 2008-02-08