KALENDERNYTTISSN 1403-1531Sidan publicerad *<}w 2006-11-24 Uppdaterad *<}w  2006-11-24  KONTAKT

FÖRHANDSINFORMATION med anledning av att Kalendernytt nu går in på sitt tionde år!


SVESIF
NYTT SPRÅK

Stiftelsen Svensk Informationsförmedling utvecklar för närvarande en förenklad och internationaliserad variant av svenska språket. De viktigaste grunderna för den första versionen SVESIF - SVEnska Simplifierad och Internationaliserad, Första utgåvan - publiceras här för första gången.

 
ÄNDAMÅL
 • Underlätta för invandrare och besökare att snabbt göra sig förstådda
 • Experimentera med och analysera svenska språket
 • Göra språkbruket mer logiskt
 • Öka chanserna att svenska språket överlever på sikt


SVESIF ska INTE

 • blandas ihop med internationella hjälpspråk(IAL)
 • bli 'det perfekta språket'
 • ersätta svenskan


EGENSKAPER

 • Konsekvent, kraftigt förenklad grammatik
 • Internationaliserad vokabulär preferens
 • Förstås någorlunda av både turister och svenskar 'med sexårig folkskola'


PROBLEMINVENTERING

 • Svårt behålla särarten trots internationalisering (ganska vanligt...)
 • Svårt vara konsekvent (ännu vanligare...)
 • Svårbegripligt (vanligt...?)

 

GRAMMATIK

Ändelse i svesif Betydelse  Motsv i svenska  Motsv i engelska
-- imperativ --, -a --
-a infinitiv -a to ...
-ad perfekt particip -ad, -at, -en, -et -ed
-ade konditionalis -inge, -ore m fl  would...
-an substantiverat verb -an, -ande, -ning -ing
-ar presens -ar, -er, -r --, -s
-as passiv -es, -as be ...-ed
-at imperfekt / perfekt -ade, -at m fl -ed, -t
-ato futurum -- (kommer att) -- (will, going to)
-ats passiv perfekt -its, -ats was ...-ed
-e bestämd -et, -en, -n the ...
-er plural obestämd -er, -ar, -or, -- -s
-ere plural bestämd -erna,-arna m fl the ... -s
-et subst adj,egenskap -het,-dom,-lek m fl -ity,-ness,-our m fl
-iq [ing] adjektivhandlande -ande, -ende -ing
-li adjektiv -lig,-isk,-ligt,-iskt -y, -ly
-lit adverb -ligt, -iskt -ly
-om 'lagomparativ' lagom ... -
-or handlare, agent -are, -or -er, -or
-re komparativ -re, -are -er
-s genitiv -s -s
-st superlativ -st, -ast -est
Adjektivet böjs inte som i svenskan efter substantivet.
 
 

UTTAL / STAVNING

c    används ej som bokstav, tecken för 'varsamt', 'bevara'
g     g (aldrig j)
k     k (adrig sh-)
ng    n-g som i 'an-gå' (aldrig som ng i 'gång')
o     mellan 'som' och 'sådan' (aldrig internationllt u som i 'ost' eller 'os')
q     ng som 'ingen'
rs    rs (aldrig sh som i 'ursäkta')
s     s (aldrig som i 'sked')
t      t (aldrig som i 'tjur')
u     internationellt u som mellan 'ost' och 'osa' (aldrig svenskt u som i 'upp' eller 'ur')
w    används ej som bokstav, tecken för 'varning'
x     används ej som bokstav, tecken för 'ogiltig', 'hemlig'
z     sh som k i 'kedja'  (aldrig s, aldrig svenskt sje-ljud som i 'sked')

Vokaler uttalas företrädesvis halvlånga men kan 'i nödfall' uttalas korta eller långa.
 
 

KORRELATIVTABELL

va- de- he- nalgo- totala- ino- ano- prefix   /   suffix
vad det det här något allt inget (alls) annat -t
vilken (just) den den här någon alla ingen (av dem) annan -n
hur så (där) så här på något sätt på alla sätt på inget sätt på annat sätt -me
varför därför härför av någon anledning av alla anledningar inte av någon anledning av annan anledning -for
var där här någonnstans överallt ingenstans på annan plats -r
när nu någon gång alltid aldrig vid annan tid -ndo

 
 

RÄKNEORD

Svenska Svesif English
noll nul zero, null
ett, en en one
två tvo two
tre tre three
fyra fyr four
fem fim five
sex ses six
sju suv seven
åtta ot eight
nio ni nine
tio ti ten
elva tien eleven
sextiofyra sestifyr sixtyfour
hundra hundre hundred
tusen tusen thousand

 

NÅGRA ORD

Svenska Svesif English
i i in
och o and
en en a
är e am / are / is
av ov of
för for for
till til to (until)
har havar have / has
inte inote not
om (ifall) ifal if
han ho he
hon ho she
var, varit eat was / were, have/has been
jag mi I
mig mi me
från fro from
so so
kan kanar can
man, kvinna, människa man man, woman, human
hona fem female
hane mas male
år ar year
säger sejar say / says
under under undaer
efter efter after
eller elor or
kommer komar come / comes
ut ut out
också oso also
ska skalar will / shall
finns finds is (to be find)
mycket (mer, mest) mak (makre, makst) much (more, most)
än an than
över over over
upp up up
även even even
går goar go
först forst first
svenska svedi Swedish
blåsa blovsa blow / blows
dag da day
del, part part part
fri fri free
född boren born
förnuft, reson reson reason
gör donar do / does
mat, föda fod food
lite (mindre, minst) min (minre, minst) little (smaller, smallest)
namn nam name
ofta oft often
sak (ting) ting thing
ser sear see / sees
sitter sitar sit / sits
själv selv self
skog skoug wood, forest
stad sitad town, city
stor grand big, large, grand
står standar stand / stands
sätter setar set / sets
tillverkar makar make / makes
säng, bädd bed bed
dålig, illa il bad (ill)
bra, god god good
En originalidé av Fredrik Flink 2004-11-29